Dunstskydd view from top closed Dunstskydd open view frpm top Dunstskydd view from bottom

Den 15 maj 2018 beviljade PRV svenskt patent

Därmed är Helena Kohlbergs innovation, det självslutande dunstskyddet, patenterat.

Uppfinningen – ett membran

Uppfinningen är ett litet membran till kapsyler till behållare avsedda att innehålla vätskor som innehåller en agent som dunstar med resultat att vätskan antingen förlorar de egenskaper som är signifikanta för ändamålet med densamma eller blir skadliga att andas in.

Ytdesinfektionsmedel

Som exempel på vätskor med en agent som dunstar kan nämnas ytdesinfektionsmedel vari den aktiva agenten är alkohol. Då alkoholen dunstar har vätskan förlorat den avsedda verkan – desinfektion av ytor som är belagda med olika mikroorganismer som bakterier och virus av allehanda slag. Varav de mot antibiotika av olika slag multisresistenta bakterierna utgör den största risken för vårdrelaterad smittspridning.

Giftiga lösningsmedel

Alternativt användningsområde är för kapsyler till behållare som innehåller vätskor i form av lösningsmedel som är toxiska och därmed farliga att inandas. Det vill säga vätskor som exempelvis thinner och lacknafta som är giftiga och mycket skadliga att andas in när de fritt dunstar ut i omkringliggande luft då behållaren står öppen. Något som leder till att hjärnceller dör i helt i onödan på de personer som dagligen andas in dessa ångor.

Sluter sig automatiskt

Det självslutande dunstskyddet reducerar risken att skada sker på grund av den mänskliga faktorn, då det sluter sig automatiskt efter användning. På så sätt eliminerar det den mänskliga faktorn som innebär att behållare, en del med snäpplockskapsyl, står och eller lämnas öppna under/efter användning.

Till patentet!

En liten uppfinning med stor potential

Det självslutande dunstskyddet i form av ett litet membran har stor potential inom fler områden.

Inom vård och omsorg

  • Risken för vårdrelaterade infektioner reduceras för patienter inom både slutenvården och primärvården. Med minskade och färre vårdtillfällen till följd och färre sjukskrivningsdagar
  • Anställda inom vård och omsorg blir inte lika utsatta för smittor av olika slag i sitt arbete, varav en del kan komma att leda till yrkesförbud.
  • Sjukhus och vårdinrättningar minimerar kostnaderna för vårdrelaterade infektioner. Dessa kostnader inkluderar allt från längre vårdtider till ökade kostnader för såromläggningsmaterial, antidecubitusmadrasser (finns olika märken), vacumpumpar för sår (olika märken), i vilka det ingår jourberedskap 24/7 vid problem med dessa  och inte minst brist på vårdplatser.

Inom övriga tillämpningsområden

  • Lösningsmedel som är avsedda att lösa eller förtunna färg och fernissa.
  • Vanliga lösningsmedel är terpentin, alkohol, aceton, lacknafta och thinner
  • Att inandas ångor från dessa kan leda till livslånga skadeverkningar på lungor och celldöd i hjärnan.
Till patentet!

Affärsmöjlighet

Företag som arbetar inom plastindustrin och som idag tillverkar kapsyler är välkomna att kontakta Helena Kohlberg för att diskutera ett eventuellt samarbete.

Det är bara en tidsfråga innan användare av olika sorters lösningsmedel och desinfektionsmedel efterfrågar kapsyler som kompletterats med ett dunstskydd.

Knyt kontakt nu!